เกี่ยวกับ ศสป.

เครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย (ศสป.) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และระบบกลั่นกรองข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ ‘ข่าวลวง’ ในเครือข่ายออนไลน์และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย อันจะช่วยให้ประชาชนไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดีในการแพร่กระจายข้อมูลที่อาจจะเป็นภัยต่อผู้คนหมู่มากในสังคม รวมถึงสร้างเครือข่ายและระบบส่งเสริมสื่อปลอดภัยและป้องปรามสื่อไม่สร้างสรรค์ที่ปรากฎอยู่ในโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์

 

ทั้งนี้การดำเนินงานของโครงการฯ มีแนวคิดในการทำงานเพื่อส่งเสริม “สื่อสร้างสรรค์ 4 ทิศทาง” โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ขจัดสื่อน้ำเสีย” “เพิ่มสื่อน้ำดี” “สื่อพัฒนาชีวิตมีสุข” “สื่อสนับสนุนการค้าขายปลอดภัย”

 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวลวง (Fake News) ร่วมกันระหว่างสมัชชาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สมัชชาเด็กและเยาวชนว่าด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สภาผู้ชม TPBS, กสทช. องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการรับมือกับข่าวลวงประเภทต่างๆ
3. เพื่อสร้างระบบและเครื่องมือในการตรวจจับและแจ้งเตือน ข่าวลวง ตามลำดับความรุนแรง และความเร่งด่วน
4. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากข่าวลวง ที่มีต่อส่วนรวม สังคม ชุมชน ครอบครัว เพื่อให้เกิดการตื่นตัว มีสติในการรับมือสถานการณ์
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในการรับมือกับข่าวลวงรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายโซเชียลต่างๆ
6. เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบและรายงานข้อมูลสินค้าและธุรกรรม “E-Commerce” ที่ถูกต้องเป็นธรรม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

แนวทางการปฏิบัติงาน

มาตราการส่งเสริมสื่อดี
นำเข้าข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผ่านการตรวจสอบจากภาคีต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลสู่ระบบเครือข่ายออนไลน์-โซเชียลมีเดีย-แอพลิเคชั่น ทั้งนี้ สมัชชาฯ จะมีพื้นที่แลกเปลี่ยน ขยายผลดำเนินมาตรการสนับสนุนผลักดัน ยกย่อง ส่งเสริมสื่อนํ้าดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

 

มาตราการป้องปรามสื่อผิดกฏหมาย
สร้างระบบจัดการ-เตือนภัย-ป้องกัน-แก้ไข ข่าวลวง พร้อมดึงภาคีต่าง ๆ รวมถึงส่วนราชการและพลเมือง เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยกรณีผิดกฎหมาย จะเร่งดำเนินการแก้ข่าว ตอบโต้ นำข้อมูลที่ถูกต้องเข้าสู่เครือข่ายออนไลน์ และจากนั้นติดต่อประสานแจ้งไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของรัฐ อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.), กรมทรัพย์สินทางปัญหา, สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)