Workshop “รู้เท่าทันและรับมือการค้ามนุษย์โลกออนไลน์” @รร.บ้านพญาไพร

 

 

บรรยากาศ กิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันและรับมือการค้ามนุษย์โลกออนไลน์” และเรียนรู้ระบบป้องปรามสื่อร้าย-ขยายสื่อดี Media Fun Facts ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย

โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงจากกระบวนการค้ามนุษย์ในโรงเรียนและชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ โครงการ ศสป. ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญประชาชนร่วมแจ้งคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ ทั้งที่น่าส่งเสริมและไม่เหมาะสม คลิกไปที่เว็บไซต์ www.mediafunfacts.in.th