หนังสือ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับเด็กปฐมวัย”

สถาบันสื่อและเยาวชน หรือ สสย.  แนะนำผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลในเด็กปฐมวัยมาฝากกัน

โดยเป็นหนังสือ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับเด็กปฐมวัย” เขียนและเรียบเรียง โดย ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ จัดพิมพ์และเผยแพร่ โดย มูลนิธิส่งเสริมเด็กและเยาวชน

ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีทั้งหลักคิด และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับมนุษย์ตัวน้อย ทั้งหมด 16 หัวข้อย่อย จากข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในประเด็นการบ่มเพาะส่งเสริมเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในโลกยุคดิจิทัล และหลักการปกป้องและคุ้มครองเด็กให้สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

สามารถอ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่: https://goo.gl/9fLT9

 

ข้อมูลจาก : สถาบันสื่อและเยาวชน สสย.