สรุปสาระสำคัญโครงการ Media Fun Fact ป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี

ร่วมป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี ร่วมเป็นภาคีเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ สรุปสาระสำคัญโครงการ Media Fun Facts

การทำงานจะเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมภาคีป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี โครงการ Media Fun Facts มีการสร้างภาคีที่เน้นความหลากหลายประกอบด้วย องค์หลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง ทั้งการ Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเฝ้าระวังสื่อ การมีเวมีความคิด Media Forum เพื่อรวบรวมข้อเสนอและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อ หรือจะเป็นการจัดเวทีทีม Building เพื่อสร้างความเข้าใจในการเป็นภาคีที่จะเฝ้าระวังสื่อร่วมกัน

กิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการระบบป้องปรามสื่อร้าย-ขยายสื่อดีในโลกออนไลน์ Media Fun Facts ร่วมกับภาคีพันธมิตร
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ Big co-working space ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

การประชุมหารือพหุภาคี เรื่อง “แนวทางการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนของแหล่งข่าว”
ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ กสทช. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในโลกออนไลน์”  ร่วมกับกลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรม Workshop รู้เท่าทันและรับมือการค้ามนุษย์โลกออนไลน์” ร่วมกับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดเชียงราย วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ด้านการสร้างแนวคิดและองค์ความรู้เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอสำหรับการพัฒนากระบวนการงป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี โครงการ Media Fun Facts มีการจัดเวทีความรู้ร่วมกับภาคีองค์กรที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะองค์กรที่ทำงานด้านการเฝ้าระวังสื่อ ทั้งในสื่อส่วนกลาง สื่อท้องถิ่น ภาคประชาชน และองค์กรด้านการสานเสวนาระดับประเทศ เช่นได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กรรมการกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ศูนย์ประสานงานการเสวนาเพื่อมนุษธรรม (Center for Humanitarian Dialogue) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ข้อเสนอที่ได้จากการจัดเวมีความคิดจะได้รับการสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในลำดับต่อไป

เวที Media Forum ครั้งที่ 1 “สื่อมวลชนยุคดิจิทัลก้าวกระโดด : โอกาสและความท้าทาย
ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และศูนย์ประสานงานการเสวนาเพื่อมนุษธรรม
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ณ Nexdots (Co-Working Space) I’m Park สามย่าน จุฬาฯ

เวที Media Forum ครั้งที่ 2 “สื่อ (ท้องถิ่น) ยุคดิจิทัลก้าวกระโดด : โอกาสและความท้าทาย”
ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ศูนย์ประสานงานการเสวนาเพื่อมนุษธรรม และมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ จัมป์สเปซ โคเวิร์คกิ้งสเปซ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เวที Media Forum ครั้งที่ 3 “สิทธิพลเมืองดิจิทัล: อำนาจสื่อในมือใคร”
ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ศูนย์ประสานงานการเสวนาเพื่อมนุษธรรม และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 7 กันยายน ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ประโยชน์ของ Media Fun Facts

ภาคประชาชน ภาครัฐ
มีพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลเว็บไซต์และเนื้อหาที่ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน มีพื้นที่เพื่อชี้แจ้งข้อเท็จประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
มีพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลเว็บไซต์และเนื้อหาที่ที่ไม่เหมาะสม มีพื้นที่เพื่อรายงานความคืบหน้าขั้นตอนทางกฎหมายต่อสื่อหรือเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย
เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม ศูนย์ข้อมูลเว็บไซต์และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกลาง ภาครัฐสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก
เกิดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับรับมือกับข่าวลวงรูปแบบต่าง มีพื้นที่นำเสนอองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังสื่อ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ