ภาพยนตร์สั้น เป็นเขาและเป็นแขก Ep.1

 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เป็นเขาและเป็นแขก EP.1

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เป็นเขาและเป็นแขก หนึ่งในโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น  ภายใต้โครงการสื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อสันติภาพ: การลดทอนอคติและความเกลียดชังต่อพื้นที่และผู้คนในชายแดนใต้